reprezentacja i reklama, koszty reprezentacji, koszty reklamy
A A A

Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022

Wybrane przykłady ewidencji reklamy i reprezentacji

Każda jednostka w toku swojej działalności ponosi koszty reklamy i reprezentacji. Niezbędna jest właściwa kwalifikacja i rozliczenie tych kosztów nie tylko dla celów bilansowych, ale także podatkowych.

Sposób wyodrębniania w księgach

W księgach rachunkowych koszty reklamy i reprezentacji zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Z przepisów bilansowych nie wynika obowiązek wydzielania tego typu kosztów w ramach zespołu 4 czy 5.

Ujmuje się je w zespole 4 z reguły na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe". Jednostka może dobrowolnie - w zależności od potrzeb - rozbudować ewidencję analityczną do tego konta, wprowadzając odrębne konto analityczne dla kosztów reklamy i odrębne dla kosztów reprezentacji.

Jednostka może też wykazywać koszty reprezentacji w zespole 4 na koncie właściwym dla rodzaju poniesionego kosztu, np. koncie 40-1 "Zużycie materiałów i energii" - gdy na cele reklamy lub reprezentacji przekazano materiały, lub koncie 40-2 "Usługi obce" - gdy w związku z reklamą lub reprezentacją zakupiono usługi obce itd. W ramach tych kont można też dokonać dodatkowego wyodrębnienia w analityce, np. 40-1 "Zużycie materiałów i energii" (w analityce: Koszty reklamy, Koszty reprezentacji), konto 40-2 "Usługi obce" (w analityce: Koszty reklamy, Koszty reprezentacji).

W zespole 5 koszty reklamy ujmuje się zazwyczaj na koncie 52 "Koszty sprzedaży" (chyba że jednostka nie wyodrębnia takiego konta w zespole 5 - wtedy ujmuje koszty reklamy na koncie 55 "Koszty zarządu"). Koszty reprezentacji księguje się na koncie 55 "Koszty zarządu".

Trzeba pamiętać, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 23 ust. 2 pkt 23 ustawy o pdof, Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm., oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop, Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.).

Decyzja w sprawie przyjętego w jednostce sposobu ewidencji kosztów reklamy i reprezentacji w ramach kosztów podstawowej działalności operacyjnej powinna być określona w zasadach (polityce) rachunkowości.

Koszty reklamy w internecie

Obecnie często reklama firmy jest prowadzona w internecie. W przypadku gdy jednostka wykupi reklamę na portalu internetowym na przyszłe okresy sprawozdawcze, koszt wynikający z faktury zakupu takiej usługi może rozliczać w czasie za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (por. art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Koszty reklamy, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, rozlicza się w ten sposób, gdy są istotne. Jeśli są nieistotne, jednostki mogą w zasadach (polityce) rachunkowości przyjąć uproszczenie w rozliczaniu tych kosztów (przykład 1).

Odzież z logo firmy

Często spotykaną praktyką jest zakup dla pracowników firmy koszulek, bluz czy innego stroju z logo firmy umieszczonym w widocznym miejscu, które mają być wykorzystywane w miejscu pracy. Koszty te uznaje się za koszty reklamy (przykład 2). Warto nadmienić, że zasadniczo przyjmuje się, iż przekazanie pracownikowi odzieży z logo firmy nie powoduje dla niego przychodu z nieodpłatnych świadczeń podlegającego opodatkowaniu i oskładkowaniu. Pisaliśmy o tym więcej w Biuletynie Informacyjnym nr 33 z dnia 20.11.2021 r.

Próbki towarów i wyrobów

Aby zaprezentować klientom (potencjalnym klientom) firmy właściwości towarów lub wyrobów, mogą one być przekazywane nieodpłatnie w formie próbek. Wydanie w celach reklamy próbek towarów można zaksięgować zapisami:

- Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty reklamy),

- Ma konto 33 "Towary"

oraz równolegle

- Wn konto 52 "Koszty sprzedaży",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Jeżeli towary są w jednostce ujmowane w stałych cenach ewidencyjnych różniących się od cen zakupu (nabycia), to dokonując ich przekazania w ramach działań reklamowych, trzeba skorygować odchylenia przypadające na wydane próbki towarów.

Zdarza się, że jednostki otrzymują nieodpłatnie próbki towarów, a następnie przekazują je nieodpłatnie klientom. W takim przypadku wartości tych próbek nie ujmuje się w ewidencji bilansowej, gdyż nie spełniają definicji aktywów zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) - ich posiadanie nie spowoduje w przyszłości wpływu korzyści ekonomicznych. Ze względów kontrolnych wartość otrzymanych próbek jednostka może ująć w ewidencji pozabilansowej (nieodpłatne otrzymanie próbek: zapis po stronie Wn konta 39 "Próbki towarów", nieodpłatne wydanie próbek: zapis po stronie Ma konta 39).

Gdy na cele reklamy przekazano próbki wyrobów gotowych, ich wydanie w jednostce rozliczającej koszty na kontach zespołu 4 i 5 można zaewidencjonować na dwa sposoby. Można więc to zrobić, dokonując księgowania tylko na kontach w zespole 5:

- Wn konto 52,

- Ma konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty".

Można też przeprowadzić księgowanie zarówno na kontach zespołu 4, jak i 5:

a) obciążenie kosztów zespołu 4

- Wn konto 40-6,

- Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne",

b) wyksięgowanie produktów

- Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",

- Ma konto 60,

c) przeniesienie kosztu na konto w zespole 5

- Wn konto 52,

- Ma konto 49.

Jeżeli wyroby gotowe jednostka ujmuje w cenach ewidencyjnych różniących się od kosztu wytworzenia, niezbędne będzie skorygowanie odchyleń przypadających na przekazane próbki produktów.

art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) wynika, że gdy z tytułu nabycia lub wytworzenia towarów podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z ich nieopłatnym przekazaniem, może wystąpić obowiązek naliczenia podatku VAT należnego. Przy czym obowiązek ten nie dotyczy próbek, jeśli ich przekazanie nastąpiło na cele związane z działalnością gospodarczą. Definicję próbki zawiera art. 7 ust. 7 ustawy o VAT.

Zakup prezentu dla kontrahenta

Wydatek poniesiony na zakup prezentu dla kontrahenta jednostki, który ma na celu wykreowanie z tym kontrahentem pozytywnych relacji, należy zaliczyć do kosztów reprezentacji. Z faktury zakupu można odliczyć VAT naliczony (jeśli podatnik wykonuje czynności opodatkowane VAT), natomiast nieodpłatne przekazanie prezentu kontrahentowi może spowodować obowiązek wykazania VAT należnego, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Przy czym opodatkowaniu VAT nie podlega nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości, o ile są one przekazywane na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Definicję prezentów o małej wartości zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Rozliczenie przekazania kontrahentowi prezentu o małej wartości przedstawia przykład 3.

W przypadku gdy nieodpłatne przekazanie prezentów kontrahentom podlega opodatkowaniu, to w celu odpowiedniego rozliczenia VAT należy właściwie ustalić podstawę opodatkowania. Będzie tu nią cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów. VAT należny z tytułu nieodpłatnego przekazania prezentów kontrahentom księguje się, na podstawie np. faktury wewnętrznej, na koncie 40-3 "Podatki i opłaty" oraz na odpowiednim koncie w zespole 5. VAT ten może być kosztem uzyskania przychodów, mimo że sam wydatek na reprezentację nie stanowi kosztu uzyskania przychodów (por. art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o pdop).

Przykład 1

Założenia

 1. Jednostka wykupiła reklamę na portalu internetowym. Faktura za ten zakup wynosiła 14.760 zł brutto (w tym VAT 2.760 zł).
 2. Faktura dokumentująca zakup reklamy dotyczy okresu od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. Fakturę tę opłacono w lipcu 2022 r.
 3. Z polityki rachunkowości wynika, że ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5, koszty reklamy są ujmowane na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty reklamy) i koncie 52 "Koszty sprzedaży", a nieistotne koszty dotyczące przyszłych okresów rozlicza się w czasie w częściach przypadających na lata obrotowe.

Dekretacja

1. Faktura dokumentująca zakup reklamy na portalu internetowym:
a) wartość brutto  14.760 zł
- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu  2.760 zł
- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30,
c) wartość netto - przeniesienie do rozliczenia w czasie  12.000 zł
- Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty reklamy),
- Ma konto 30
oraz równolegle
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".
2. PK - odpisanie kosztów w części dotyczącej 2022 r.: (12.000 zł : 12 m-cy) × 6 m-cy  6.000 zł
- Wn konto 52 "Koszty sprzedaży",
- Ma konto 64-0.
3. WB - zapłata za reklamę z góry za 12 m-cy:  14.760 zł
- Wn konto 21,
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".


Przykład 2

Założenia

 1. Jednostka zamówiła wykonanie koszulek z logo własnej firmy, które mają być wykorzystywane przez pracowników podczas spotkań z klientami. Otrzymała fakturę za wykonane koszulki o wartości brutto 1.230 zł (w tym VAT 230 zł).
 2. Z polityki rachunkowości wynika, że ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5, a koszty reklamy są ujmowane na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty reklamy) i koncie 52 "Koszty sprzedaży".

Dekretacja

1. Faktura dokumentująca wykonanie koszulek z logo firmy:
a) wartość brutto  1.230 zł
- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu  230 zł
- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30,
c) wartość netto - odniesienie w koszty  1.000 zł
- Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty reklamy),
- Ma konto 30
oraz równolegle
- Wn konto 52 "Koszty sprzedaży",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".


Przykład 3

Założenia

 1. Jednostka podarowała kilku swoim kontrahentom prezenty o małej wartości. Faktura dokumentująca ich zakup przedstawiała kwotę brutto 492 zł (w tym VAT 92 zł). Nie wystąpił obowiązek wykazania VAT należnego od nieodpłatnego przekazania.
 2. Z polityki rachunkowości wynika, że ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5, a koszty reprezentacji są ujmowane na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty reprezentacji NKUP) i koncie 55 "Koszty zarządu".

Dekretacja

1. Faktura dokumentująca zakup prezentów:
a) wartość brutto  492 zł
- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu  92 zł
- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30,
c) wartość netto - odniesienie w koszty  400 zł
- Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty reprezentacji NKUP),
- Ma konto 30
oraz równolegle
- Wn konto 52 "Koszty sprzedaży",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

www.ReprezentacjaiReklama.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.