reprezentacja i reklama, koszty reprezentacji, koszty reklamy
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015

Opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych

W myśl obowiązujących przepisów podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych zobowiązane są do wnoszenia z tego tytułu specjalnej opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Środki te wpłacane są na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez Ministra Sportu i Turystyki RP.

Reklama alkoholu

Opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych
rys. Opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych

Za reklamę napojów alkoholowych traktować należy publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących takie napoje, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służących popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Reklamy takiej nie stanowi natomiast rozpowszechnianie informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowym.

Z definicji tej wynika jednoznacznie, że każde działanie prowadzące do publicznego rozpowszechniania znaków towarowych napojów alkoholowych należy uznać za przejaw reklamy.

W praktyce kwestia reklamy napojów alkoholowych i konieczność regulowania z tego tytułu stosownej opłaty budzi wiele niejasności. Zdarza się również, że sądy wydają w tym zakresie rozbieżne orzeczenia.

Pub zobowiązany do opłaty

Opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych zobowiązany jest dokonywać każdy podmiot, który w swoim lokalu upowszechnia nazwę piwa czy logo jego producenta. Taki wniosek płynie z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego w dniu 31 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 707/13.

Sytuacja dotyczyła podmiotu prowadzącego pub, który świadczył usługę reklamy piwa poprzez uwidacznianie marki piwa i nazwy jego producenta na dystrybutorach, szklankach i podkładkach używanych w lokalu.


Opłatę wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji DRA-1.

Wynajem powierzchni reklamowej

Opłatę musi też wnieść ten, kto dokonuje wynajmu powierzchni, na której zamieszczona zostaje reklama. Jak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z dnia 8 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 1684/10, opłatę muszą regulować wszelkie podmioty wykonujące czynności zmierzające do upublicznienia, rozpowszechnienia materiałów reklamowych, które za swój przedmiot mają znaki towarowe napojów alkoholowych i symbole graficzne z nimi związane. Taką czynnością jest wynajem powierzchni reklamowej oraz zamieszczenie materiałów reklamowych o wskazanej treści na wynajętych powierzchniach. Tym samym wszelkie podmioty wynajmujące bilboardy pod reklamę muszą wnosić opłatę.

Natomiast odmienny wyrok w tym zakresie wydał Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 11 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 988/11. Uznał on bowiem, że reklamy napojów alkoholowych nie można utożsamiać z umową najmu lub dzierżawy, na mocy których spółka udostępnia kontrahentowi powierzchnię reklamową - wyznaczone miejsca na ścianach, podłogach czy też wiszące plansze. Nie samo zawarcie umowy, a dopiero ustalenie, że dodatkowo w ramach jej realizacji (dodatkowe postanowienia umowne) mogło dojść do świadczenia przez spółkę usług reklamy napojów alkoholowych, wywołuje po jej stronie obowiązek wniesienia stosownej opłaty.

Ze stanowiskiem tym nie zgadza się natomiast resort finansów, który w wydawanych interpretacjach indywidualnych twierdzi, iż podmioty, w tym m.in. sklepy, wynajmujące powierzchnię pod reklamę zobowiązane są do ponoszenia opłat z tego tytułu.

Formalności

Opłatę wnosi się na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego - nr rachunku 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186. Ponadto należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku VAT zbiorczą deklarację miesięczną dotyczącą omawianej opłaty (DRA-1) w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za usługę reklamy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.


Wzór deklaracji DRA-1 dostępny jest w serwisie: www.druki.gofin.pl, w dziale Inne druki.


Opłata ta stanowi dla podmiotu zobowiązanego do jej wniesienia koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) lub art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.)

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60